Izvajalci zbiranja odpadkov

Komunalna podjetja

Skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo morajo izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki organizirati v lokalni skupnosti ločeno zbiranje in sortiranje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek. Tako postavljeno skupino zabojnikov imenujeno zbiralnica.

Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže (karton in lepenka, plastika, kovina, les, steklo) morajo brezplačno oddati registrirani družbi za ravnanje z odpadno embalažo (Slopak).

Vse ostale storitve (dodatno sortiranje, skladiščenje, baliranje in drugo) so nadstandardne storitve (storitve, ki niso predpisane po pravilniku) in so plačljive.

Predelovalci

Za izvajanje storitev ravnanja z odpadno embalažo (razvrščanje zbranih frakcij komunalne odpadne embalaže, prevzem in transport odpadne embalaže - komunalne in nekomunalne, do objektov razvrščanja oz. predelave in storitve reciklaže oz. predelave) Slopak s pooblaščenimi podizvajalci sklene Pogodbo za izvajanje storitev ravnanja z odpadno embalažo.