Vračilo okoljske dajatve

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (.doc, 235 kb) Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve.

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

 

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo in sedež ter davčno in matično številko vlagatelja,
 • vrsto embalaže in število enot obremenitve iz priloge 1 uredbe,
 • količino embalaže po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe,
 • znesek plačane okoljske dajatve v eurih po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe in datum plačila,
 • znesek vračila okoljske dajatve, ki se izračuna kot vsota zneskov plačane okoljske dajatve,
 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU;
 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU;
 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila. Vlagatelj zahtevka za vračilo je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in na zahtevo finančnega urada predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.
   

 

Dajatev se ne plačuje za:

 • embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU, ne glede na to, ali je embalirano v RS, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav članic EU;
 • embalažo, ki se izvozi iz območja EU ali iznese v druge države članice EU ne glede na to ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU;
 • za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, šteje za vračljivo embalažo ali za embalažo z dolgo življenjsko dobo,
 • če letna količina embalaže, ki jo posamezni embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg.

   

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve so:

 • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38 €.
 • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže na kilogram embalaže, ki znaša 0,0017 €.

 

a. Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže

Vrsta embalaže: Število EO/kg
Papir, karton in lepenka 1
Plastika: polimeri iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov 300
Plastika iz drugih snovi, kot so snovi iz 2. točke te preglednice 1
Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa, druga lesena embalaža in njeni deli 1
Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže 1
Steklo 1
Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali biološkega izvora 1
Embalaža iz sestavljenih materialov se uvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na količino materiala prevladujoča.

 

b. Enote obremenitve za predmete, ki so embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga

Vrsta embalaže:
krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano, vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano:
Število EO/kg
iz papirja, ki zaradi obdelave ali kovinskih prevlek ali prevlek iz plastike ni biorazgradljiv 1
iz plastike, proizvedene iz polimerov iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov (PVC) 300
iz plastike iz drugih snovi, kot so snovi z 2. točke te preglednice in ki niso biološko razgradljive * 1
iz biološko razgradljive plastike ali iz biološko razgradljivega papirja ali iz drugih snovi, ki so biološko razgradljive * 0,1
iz drugih snovi, kot so plastika ali papir, in ki niso biološko razgradljive* 1

* Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je biološko razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04

c. Enote obremenitve za embalažo nagrobnih sveč

Vrsta embalaže: Število EO/kg
sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla: EO se obračuna od mase celotne nagrobne sveče 2

 

Ne glede na število enot obremenitve, ki je določeno v prilogi 1 te uredbe v preglednici A za plastiko iz polimerov iz vinilkloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov in v preglednici B za krožnike ali kozarce za enkratno uporabo, škatle za hrano, vrečke za sendviče ali vrečke za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano iz plastike iz polimerov iz vinikloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov, je število enot obremenitve za 1 kg embalaže iz plastike iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov v letih 2006, 2007, 2008, 2009 in v letu 2010 enako 1.