Vračilo okoljske dajatve

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (.doc, 75 kb) Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU.

 

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:

 • vrsto embalaže iz priloge 1 uredbe,
 • znesek in datum plačila okoljske dajatve,
 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU,
 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU,
 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.

 

Dajatev se ne plačuje za:

 • embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU, ne glede na to, ali je embalirano v Republiki Sloveniji, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav članic EU;
 • embalažo, ki se izvozi z območja EU ali iznese v druge države članice EU, ne glede na to, ali je proizvedena v Republiki Sloveniji, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
 • če letna količina embalaže, ki jo zavezanec da v promet ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinilkloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov.

 

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve so:

 • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 33,36 EUR letno (obrok 8,34 EUR);
 • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve), ki je 0,0017 EUR;
 • število enot obremenitve za posamezno vrsto embalaže iz uredbe.

 

a. Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže

Vrsta embalaže: Število EO/kg
Papir, karton in lepenka 1
Plastika: polimeri iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov 1.500
Plastika iz drugih snovi 1
Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa, druga lesena embalaža in njeni deli 1
Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže 1
Steklo 1
Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali biološkega izvora 1
Embalaža iz sestavljenih materialov se uvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na količino materiala prevladujoča.

 

b. Enote obremenitve za predmete, ki so embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga

Vrsta embalaže:
krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano, vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano:
iz papirja, ki zaradi obdelave ali kovinskih prevlek ali prevlek iz plastike ni biorazgradljiv
iz plastike, proizvedene iz polimerov iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov (PVC)
iz plastike iz drugih snovi, kot so snovi z 2. točke te preglednice in ki niso biološko razgradljive *
iz biološko razgradljive plastike ali iz biološko razgradljivega papirja ali iz drugih snovi, ki so biološko razgradljive *
iz drugih snovi, kot so plastika ali papir, in ki niso biološko razgradljive*
* Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je biološko razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04

 

c. Enote obremenitve za embalažo nagrobnih sveč

Vrsta embalaže: Število EO/kg
sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla: EO se obračuna od mase celotne nagrobne sveče 2

 

Ne glede na število enot obremenitve, ki je določeno v prilogi 1 te uredbe v preglednici A za plastiko iz polimerov iz vinilkloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov in v preglednici B za krožnike ali kozarce za enkratno uporabo, škatle za hrano, vrečke za sendviče ali vrečke za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano iz plastike iz polimerov iz vinikloridov (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov, je število enot obremenitve za 1 kg embalaže iz plastike iz vinilkloridov ali drugih halogeniranih olefinov v letih 2006, 2007, 2008, 2009 in v letu 2010 enako 1.