Okoljska dajatev za OEEO

Poročanje za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev je vsakih 6 mesecev.

 • Prenosne baterije in akumulatorji, ki se pretežno uporabljajo v gospodinjstvih, se za namene te uredbe štejejo za električno in elektronsko opremo in je zanje treba obračunavati okoljsko dajatev v znesku 0,0083 EUR/kg opreme, ne glede na to, ali se dajejo v promet vgrajene v električno in elektronsko opremo ali samostojno. Za prenosne baterije in akumulatorje se štejejo baterije, gumbaste celice, baterijski sklopi ali akumulatorji, ki so zapečateni, ročno prenosljivi in niso baterije ali akumulatorji za avtomobile oziroma za industrijsko rabo.
 • Oprostitev plačila okoljske dajatve za proizvajalce in pridobitelje EE-opreme za EE-opremo, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršne koli opreme, ki vsebuje EE-opremo, če letna količina EE-opreme ne presega 1500 kg.
 • Obdobje za obračun okoljske dajatve je šest mesecev. Zavezanci bodo sestavili in predložili carinskemu organu polletni obračun okoljske dajatve, in sicer:
  • do 20. julija tekočega leta za: januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta; 
  • do 20. januarja tekočega leta za: julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.


Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletju, v katerem je nastala obveznost predložitve obračuna. Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:

 • polletnega  nadomestila in
 • seštevka enot obremenitve za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS v tem obdobju obračuna okoljske dajatve. Seštevek enote obremenitve za posamezno tarifno oznako se izračuna na naslednji način: število EO iz razreda EE-opreme x znesek EO


Okoljska dajatev se plača na računa:

VPLAČILNI PODRAČUN VRSTA DAJATVE MODEL P1 - DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA (8 znakov) P2 - ŠIFRA OBVEZNE DAJATVE (5 znakov)
01100-9991000033 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19   08770
01100-9991000033 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19   08788

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.

Dajatev se ne plača za električno in elektronsko opremo (EE-opremo), ki se iznese z ozemlja RS ali izvozi z območja EU, ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve:

 • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljevanju: nadomestilo), ki znaša 33,38 EUR letno (polletni obrok 16,69 EUR);
 • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme (v nadaljevanju: enota obremenitve), ki je 0,0083 EUR;
 • število enot obremenitve za posamezen razred EE-opreme iz 2. dela priloge 1 uredbe.
   

Nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve izvaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Krajevno pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo, je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Plačniki okoljske dajatve prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo okoljske dajatve naslovijo na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

Ministrstvo za okolje in prostor skladno z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in  elektronske opreme objavlja podrobnejši opis proizvodov, ki se razvrščajo v razrede in podrazrede električne in elektronske (EE) opreme oziroma Seznam EE opreme za leto 2012. Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), skladno z Uredbo o okoljski dajatvi. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE opremo v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj EE opreme.

 

Pomembne povezave

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Podrobnejši opis, avgust 2020)

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi (veljavnost od 1.7.2018 dalje)

Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev OEEO (.doc)

Obrazec za obračun OEEO (.xls)

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (.doc)