Obračunavanje okoljske dajatve

Okoljska dajatev za odpadno embalažo

Okoljsko dajatev zavezanci (podjetja, ki dajejo embalažo ali embalirano blago na trg) ob zaključku vsakega trimesečnega obdobja obračunajo na podlagi:

  • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38 €.
  • enote obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže na kilogram embalaže, ki znaša 0,0017 €.

Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve, ne glede na to, ali je v davčnem obdobju nastala obveznost plačila okoljske dajatve od seštevka EO ali ne.

Zavezanci morajo voditi evidenco o dajanju embalaže na trg ločeno po vrsti in količini embalaže, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve in za katero zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Z letom 2018 FURS uvaja informacijski sistem E-TROD, preko katerega lahko zavezanci oddajo poročilo v elektronski obliki. V prehodnem obdobju bo FURS upoštevala poročila v elektronski obliki ali po pošti, po preteku prehodnega obdobja le v elektronski obliki preko sistema E-TROD.

Obrazec predložite Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice do 20. dne v mesecu, ki sledi trimesečnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun okoljske dajatve je potrebno nasloviti na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

Natančna opredelitev davčnih obdobij in rokov, do katerih je treba predložiti trimesečne obračune okoljske dajatve carinskemu organu je v naslednji razpredelnici:

Davčno obdobje Rok za predložitev obračuna carinskemu organu Plačilo okoljske dajatve
januar, februar, marec 20. april 30. april
april, maj, junij 20. julij 31. julij
julij, avgust, september 20. oktober 31. oktober
oktober, november, december 20. januar 31. januar

 

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
Okoljska dajatev se plača na računa:
• 01100-9991000033 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
• 01100-9991000033 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.
• Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve. 

Plačilni podračun Šifra dajatve Naziv Model reference
01100-9991000033 08796 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu,CURS) 19
01100-9991000033 08800 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu,CURS) 19

 

PRIJAVA DEJAVNOSTI

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu  PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA.


VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE

Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.  Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE (235 kb) Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU.