Obračunavanje okoljske dajatve

Okoljska dajatev za odpadno embalažo

Okoljsko dajatev zavezanci (podjetja, ki dajejo embalažo ali embalirano blago na trg) ob zaključku vsakega trimesečnega obdobja obračunajo na podlagi:

  • letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, ki znaša 33,38 €.
  • enote obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže na kilogram embalaže, ki znaša 0,0017 €.

Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve, ne glede na to, ali je v davčnem obdobju nastala obveznost plačila okoljske dajatve od seštevka EO ali ne.

Zavezanci so dolžni voditi evidenco o dajanju embalaže v promet ločeno po vrsti in količini embalaže, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve in za katero zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Z letom 2018 je FURS uvedla informacijski sistem E-TROD, preko katerega zavezanci oddajo poročilo v elektronski obliki do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnemu davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Natančna opredelitev davčnih obdobij in rokov, do katerih je treba predložiti trimesečne obračune okoljske dajatve finančnemu organu je v naslednji razpredelnici:

Davčno obdobje Rok za predložitev obračuna finančnemu organu Plačilo okoljske dajatve
januar, februar, marec 20. april 30. april
april, maj, junij 20. julij 31. julij
julij, avgust, september 20. oktober 31. oktober
oktober, november, december 20. januar 31. januar

 

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni podračun - proračun države:
• SI56011008881000030 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže; (2021 - NOV PODRAČUN)
  *Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve - šifra dajatve. 

Številka podračuna Vrsta dajatve Model reference P1 - davčna številka zavezanca (8 znakov) P2 - šifra obvezne dajatve (5 znakov)
SI56
011008881000030
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže  19 davčna številka 21008

 

PRIJAVA DEJAVNOSTI

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu  PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA.


VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE

Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE (235 kb) Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU.