27.3.2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev

Pri uporabi FFS je potrebno upoštevati vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi. Pristojne službe ministrstva bodo v tem času izvajale poostren nadzor nad uporabo FFS.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjata vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom.

Uporabniki smejo uporabljati samo v Sloveniji registrirana FFS in dolžni so jih uporabljati pravilno, v skladu z določbami zakona. Pravilna uporaba pomeni, da se sme FFS uporabljati zgolj za gojene rastline, ki so navedene na etiketi in v navedenih odmerkih. Pri uporabi se morajo upoštevati vse omejitve, ki so navedene na etiketi. Vsakršna drugačna uporaba je lahko škodljiva in se lahko z njo ogrozi lastno zdravje, zdravje drugih ljudi in okolje.

 

Obveznosti vseh uporabnikov FFS v zvezi z varstvom čebel so:

  • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegel;
  • uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je strogo prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;
  • uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.

 

Pri uporabi FFS, ki niso označena kot nevarna za čebele, se zaradi izogibanja izpostavljenosti čebel FFS priporoča sledeče:

  • odstranitev cvetoče podrasti v trajnih nasadih,
  • tretiranje izvajati na način, da ne pride do zanosa FFS na sosednje cvetoče površine,
  • pri uporabi FFS v času cvetenja gojenih rastlin, tretiranje izvajati v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu, do dve uri pred sončnim vzhodom.


Dodatna priporočila so namenjena zmanjšanju vsakršni izpostavljenosti čebel FFS ne glede na nevarnost. Uporabniki morajo biti pozorni pri pripravi škropilne brozge, polnjenju rezervoarja škropilne naprave in čiščenju, da morebitno razlitje ne doseže vodnih tokov, drenažnih jarkov ali odtočnih kanalov. Nepravilna in pretirana uporaba FFS lahko privede do onesnaženja okolja, saj sredstva zaradi pronicanja v tla in odtekanja s tretiranih površin lahko dosežejo podzemne in površinske vode. Dosledno je treba upoštevati varovalne pasove, navedene na etiketi in nikoli se ne sme škropiti v bližini voda v vetrovnem vremenu. Pri škropljenju in pršenju je treba paziti, da škropilne mešanice ne zanaša izven območja škropljenja. Posebno je to pomembno zaradi njihove višine pri nasadih, kot so sadovnjaki, hmeljišča in vinogradi. Že ob polnjenju rezervoarja škropilnice je treba temeljito izprazniti oziroma izprati embalažo, da ne vsebuje ostankov pripravka. Embalažo trdnih sredstev (npr. granulat, prah) je treba temeljito izprazniti in ne izpirati. Ostanke pripravkov in prazno embalažo je treba odstraniti v skladu z zakonodajo o odpadkih.

Pristojne službe ministrstva bodo v tem času izvajale poostren nadzor nad uporabo FFS, zato naj se uporabniki FFS navedenih zahtev in priporočil dosledno držijo in jih izvajajo.
 

Nazaj