10.6.2013

CURS uvaja večjo spremembo vplačevanja dajatev

Bistvena novost je ukinitev večine vplačilnih podračunov, na katere neposredno vplačujejo zavezanci za plačilo dajatev. Na obstoječe vplačilne podračune bodo lahko zavezanci plačali okoljsko dajatev do vključno 23.6.2013.

Dne 24. 6. 2013 CURS uvaja večjo spremembo vplačevanja dajatev, za katere je nadzornik. Bistvena novost je ukinitev večine vplačilnih podračunov, na katere neposredno vplačujejo zavezanci za plačilo dajatev. Ukinjeni vplačilni podračuni bodo nadomeščeni s prehodnim carinskim podračunom, ki je namenjen vplačevanju prihodkov proračuna države.

Na obstoječe vplačilne podračune bodo lahko zavezanci plačali okoljsko dajatev do vključno 23.6.2013.

Od 24.6.2013 bo mogoče izvesti plačilo okoljske dajatve zgolj na novi prehodni carinski podračun:

Naziv podračuna Številka podračuna Referenca za plačilo
PCP – proračun države 01100 9991000033 19 DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA DAJATVE

 

V pomoč pri spremembi so navedene preglednice podračunov, veljavnih do vključno 23. 6. 2013, v korelaciji s prehodnim podračunom, veljavnim od 24.6.2013. Pri tem na CURS posebej opozarjajo na pomembnost navedbe pravilne reference, saj v nasprotnem primeru plačila ne bo mogoče identificirati.

PODRAČUNI JFP, NA KATERE ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI DO VKLJUČNO 23. 6. 2013
PREHODNI CARINSKI PODRAČUN, NA
KATEREGA ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI OD 24. 6. 2013
MODEL P1 – DAVČNA
ŠTEVILKA
ZAVEZANCA (8
znakov)
P2 – ŠIFRA
OBVEZNE
DAJATVE

(5 znakov)
01100-1008346849 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu, CURS) 01100-9991000033 Prehodni carinski podračun - proračun države 19   08796*
01100-1008346946 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (po obračunu, CURS) 01100-9991000033 Prehodni carinski podračun - proračun države 19   08800*


Za pravilno identifikacijo plačil pri CURS morajo zavezanci pri plačevanju v referenco za prejemnika navajati podatke, ki so predvideni po modelu 19. Podatki v sklopu P1 in P2 so obvezni, podatek za sklop P3 se bo vpisoval izjemoma.

Model 19:

  • P1: davčna številka (8 znakov), ki pomeni plačnika davka,
  • *P2: šifra obvezne dajatve (5 znakov), ki pomeni vrsto davka, npr. vrsta trošarine ali okoljske dajatve (zadnji stolpec v tabeli zgoraj),
  • P3: določi se izjemoma.

 

Pravna podlaga za uvedbo sprememb je v mesecu decembru 2012 sprejeta novela, objavljena v Uradnem listu RS, št. 102/12, dveh pravilnikov:

  • Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10), s spremembami,
  • Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10), s spremembami.

 

Več na spletni strani CURS-a.

Nazaj