23.3.2021

Razpis za direktorja družbe Slopak d.o.o.

Rok za oddajo vloge je 23. april 2021


Nadzorni svet vabi kandidate oziroma kandidatke k predložitvi vlog za:

Direktorja, m/ž


Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) za direktorja Slopak d.o.o., Vodovodna 100, Ljubljana mora izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sicer:

 • je poslovno sposobna fizična oseba;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine (kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora)
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

 

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe (VII/2), smer: naravoslovna, družboslovna,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dobro poznavanje problematike varovanja okolja in ravnanja z odpadki ter zakonodaje s tega področja,
 • doseganje standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov,
 • visoko razvitost strateških, vodstvenih in drugih kompetenc,
 • aktivno znanje enega tujega jezika.

 

Prijava mora vsebovati:

 • kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,
 • program in vizijo razvoja družbe Slopak d.o.o. za štiriletno obdobje, (program dela in vizija razvoja skupaj v obsegu največ 10.000 znakov),
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dokazilo o nekaznovanosti.


Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Prijavo v pisni obliki pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Slopak d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 23.04.2021

s pripisom: »Razpis za direktorja Slopak d.o.o.«.

Prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po imenovanju direktorja.

 

Ljubljana, 23.03.2021

Nadzorni svet 
 

Nazaj