Odpadna embalaža

Ravnanje z odpadno embalažo ureja Uredba o embalaži in odpadni embalaži.

Končni uporabnik nastalo odpadno embalažo zbira po embalažnih materialih (papir, plastika, les, kovine, steklo, drugi materiali) in ločeno od drugih odpadkov ter jo prepusti oz. odda:

  • komunalno OE prepušča izvajalcu javne službe (t.i. komunalno podjetje),
  • nekomunalno OE odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo oz. njenemu podizvajalcu.

Še niste vključeni v embalažno shemo družbe Slopak? Več informacij najdete tukaj.


Možnost brezplačnega prepuščanja/oddajanja

  • Končni uporabnik - potrošnik lahko komunalno odpadno embalažo brezplačno prepusti tudi v zbirnem centru izvajalca javne službe.
  • Končni uporabnik, ki ni potrošnik, lahko komunalno in nekomunalno odpadno embalažo brezplačno odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo v njenem zbirnem centru.

 

Namen in cilji ločenega zbiranja OE

Namen ločenega zbiranja odpadne embalaže (komunalne in nekomunalne) je omogočiti njeno recikliranje ali drugo predelavo. Zato je zelo pomembno, da se odpadna embalaža zbira na izvoru nastanka po embalažnih materialih ločeno od drugih odpadkov, tako da v postopek recikliranja vstopa čim bolj čista frakcija.

Z recikliranjem odpadnih materialov pripomoremo k ohranjanju okolja, saj za proizvodnjo novih proizvodov ne uporabljamo primarnih surovin, temveč reciklate.

Če zbrana odpadna embalaža ni primerna za recikliranje, se jo preusmeri v drug postopek predelave. Odpadna embalaža, ki ima dovolj visoko kalorično vrednost, se energetsko predela.
 

Pomen oznak na embalaži

Oznake na embalaži so v osnovi namenjene zbiralcem in predelovalcem odpadne embalaže za prepoznavanje embalažnih materialov z namenom lažje izvedbe recikliranja oz. predelave.
Omenjene oznake so lahko zelo uporabne tudi za končne uporabnike pri odločanju za ali proti nakupu nekega (embaliranega) proizvoda in kot pomoč pri pravilnem razvrščanju odpadne embalaže.
Embalažo označi proizvajalec embalaže ali embaler in sicer v skladu z Odločbo št. 97/129/ES o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov (plastika, papir in lepenka, kovine, les, tekstil, steklo, kompoziti). Vsak embalažni material je označen z določeno kombinacijo številk in okrajšav, npr. okrajšava »PET« in številka »1« pomenita, da je plastenka narejena iz polietilen tereftalata.

Omenjen sistem označevanja se velikokrat uporabi skupaj z znakom »Mobiusova zanka« 

  

www.locevanjeodpadkov.si

Slopak je v okviru Life projekta Ločujmo odpadke prenovil spletno stran, ki je namenjena širši javnosti. Več o ločevanju odpadkov na:

www.locevanjeodpadkov.si

Gospodinjska embalaža je embalaža blaga, namenjenega potrošnikom. Po uporabi blaga iz gospodinjske embalaže nastane komunalna odpadna embalaža.

Negospodinjska ali industrijska embalaža je embalaža blaga, namenjenega izključno uporabi pri opravljanju dejavnosti. Po uporabi takega blaga nastane nekomunalna odpadna embalaža.

Končni uporabnik je potrošnik ali katerikoli drugi zadnji uporabnik embaliranega blaga, ki zaradi potrošnje ali končne uporabe blaga loči oz. izprazni embalažo od tega blaga, tako da nastane odpadna embalaža.
 

Način ravnanja z odpadno embalažo v sistemu družbe Slopak si lahko ogledate na krajših posnetkih:

Sortiranje
Predelava kartonske embalaže
Predelava kovinske embalaže
Reciklaža plastičnih vrečk in folij
Reciklaža steklenic