Odpadna embalaža

Obveznosti embalerjev, uvoznikov in pridobiteljev za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga dajejo v promet ali sami uporabijo kot končni uporabniki:

  • prevzemanje odpadne embalaže pri vseh izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki po vsej Sloveniji,
  • prevzemanje odpadne embalaže neposredno pri distributerjih in končnih uporabnikih,
  • predelava in reciklaža odpadne embalaže.


Družba Slopak zagotavlja izpolnjevanje vseh naštetih obveznosti, zavezanci pa družbi Slopak plačujejo embalažnino.

Trgovec mora pridobiti pisno izjavo predhodnega slovenskega dobavitelja, da za odpadno embalažo zagotavlja predpisano ravnanje, ki mora biti navedena na računu ali dobavnici za dobavljeno ali prevzeto blago. Če tovrstne izjave ne pridobi, je za embalažo dolžan plačevati embalažnino. Izjeme veljajo za nekatere vrste embalaž, npr. za vračljivo embalažo in embalažo z dolgo življenjsko dobo.

Galerija >>