Okoljska dajatev za OEEO

Popravek Seznama EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011

Seznam EEO KN 2011

 

Poročanje za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme je vsakih 6 mesecev.

 • Prenosne baterije in akumulatorji, ki se pretežno uporabljajo v gospodinjstvih, se za namene te uredbe štejejo za električno in elektronsko opremo in je zanje treba obračunavati okoljsko dajatev v znesku 0,0083 EUR/kg opreme, ne glede na to, ali se dajejo v promet vgrajene v električno in elektronsko opremo ali samostojno. Za prenosne baterije in akumulatorje se štejejo baterije, gumbaste celice, baterijski sklopi ali akumulatorji, ki so zapečateni, ročno prenosljivi in niso baterije ali akumulatorji za avtomobile oziroma za industrijsko rabo.
 • Oprostitev plačila okoljske dajatve za proizvajalce in pridobitelje EE-opreme za EE-opremo, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršne koli opreme, ki vsebuje EE-opremo, če letna količina EE-opreme ne presega  1500 kg.
 • Obdobje za obračun okoljske dajatve se daljša na šest mesecev. Zavezanci bodo sestavili in predložili carinskemu organu polletni obračun okoljske dajatve, in sicer:
  • do 20. julija tekočega leta za: januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta; 
  • do 20. januarja tekočega leta za: julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.


Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletju, v katerem je nastala obveznost predložitve obračuna. Okoljska dajatev se na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:

 • polletnega  nadomestila in
 • seštevka enot obremenitve za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS v tem obdobju obračuna okoljske dajatve. Seštevek enote obremenitve za posamezno tarifno oznako se izračuna na naslednji način: število EO iz razreda EE-opreme x znesek EO


Okoljska dajatev se plača na računa:

 • 01100-1008346267 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • 01100-1008346364 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.

 

VPLAČILNI PODRAČUN ŠIFRA DAJATVE NAZIV MODEL REFERENCE
01100-1008346267 08770 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19
01100-1008346364 08788 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19


Dajatev se ne plača za električno in elektronsko opremo (EE-opremo), ki se iznese z ozemlja RS ali izvozi z območja EU, ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve:

 • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljevanju: nadomestilo), ki znaša 33,38 EUR letno (polletni obrok 16,69 EUR);
 • enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme (v nadaljevanju: enota obremenitve), ki je 0,0083 EUR;
 • število enot obremenitve za posamezen razred EE-opreme iz 2. dela priloge 1 uredbe.
   

Vračilo okoljske dajatve

Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila dajatev že plačana, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (.doc, 79 kb) Carinskemu uradu Jesenice, Oddelku za trošarine v 120 dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke:

 • vrsto embalaže iz priloge 1 uredbe,
 • znesek in datum plačila okoljske dajatve,
 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU,
 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU,
 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila.


Pomembno

Ministrstvo za okolje in prostor skladno z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in  elektronske opreme (Uradni list RS št. 32/06 in 65/06, 78/08 v nadaljevanju Uredba o okoljski dajatvi) objavlja podrobnejši opis proizvodov, ki se razvrščajo v razrede in podrazrede električne in elektronske (EE) opreme oziroma Seznam EE opreme za leto 2010. Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), skladno z Uredbo o okoljski dajatvi. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE opremo v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj EE opreme.

V seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2009, skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS št. 78/08) , so bile dodane prenosne baterije. Prenosna baterija in akumulator je prenosna baterija in akumulator v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, in sicer je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali akumulator, ki je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator. V polju "Razred" seznama EE opreme po kombinirani nomenklaturi je za prenosne baterije in akumulatorje uporabljena oznaka "PBA".