Zelena pika

  

Znak Zelena pika je najprepoznavnejši ekološki znak v Evropi. Sistemi ravnanja z odpadno embalažo, ki pri svojem delovanju uporabljajo znak Zelena pika, izobražujejo gospodarstvo in ozaveščajo javnost o okolju prijaznem ravnanju z odpadno embalažo in s tem pomembno prispevajo k spremembam navad, saj usmerjajo prebivalce in industrijo k trajnostni rabi surovin, energije in naravnih virov ter vodijo v družbo recikliranja. V svetu, vključno s Slovenijo, znak Zelena pika na embalaži izdelkov uporablja več kot 130.000 podjetij.

Družba Slopak je edina pooblaščena družba v Sloveniji, ki ureja uporabo znaka Zelena pika na območju Republike Slovenije.

Podjetjem, ki želijo uporabiti na svoji embalaži znak Zelena pika, enostavno in hitro omogočimo sklenitev Licenčne pogodbe za uporabo znaka Zelena pika. To velja za tista podjetja, ki z družbo Slopak nimajo sklenjene Pogodbe o prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo. S podpisom licenčne pogodbe pridobite pravico do uporabe znaka Zelena pika na embalaži tistih izdelkov, ki jih vaše podjetje kot prvo da na slovenski trg.

Licenčnina, ki jo plačate za uporabo znaka Zelena pika, se nanaša izključno na embalažo, označeno z znakom Zelena pika. Licenčnino obračunavamo na podlagi podatkov o embalaži, označeni z znakom Zelena pika, ki jih posredujete pridobitelji licenčnih pravic. Licenčnino plačujete zgolj za uporabo znaka Zelena pika na embalaži in ne pomeni plačila za npr. storitve ravnanja z odpadno embalažo.

Obračun licenčnine se vrši enkrat letno v primeru, da znesek licenčnine ne presega 1.000 € letno, v nasprotnem primeru se obračun licenčnine vrši kvartalno.

Uporaba znaka Zelena pika ni obvezna.

Pravna dejstva o znaku "Zelena pika"

Znak Zelena pika (Der Gruene Punkt, Green Dot) je znamka nemške družbe DSD - Duales System Deutschland AG, ki je registrirana kot blagovna oz. kombinirana znamka v številnih državah, vključno s Slovenijo.

Znak Zelena pika predstavlja enega najprepoznavnejših znakov na področju ekologije oziroma ravnanja z odpadno embalažo v Evropi, že dolgo časa pa ga uporabljajo sistemi za ravnanje z odpadno embalažo, ki pripadajo združenju evropskih sistemov na področju odpadne embalaže, združenju Pro Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) iz Bruslja. Člani sistema Pro Europe (v Sloveniji je to družba Slopak d.o.o.) so na podlagi Krovne licenčne pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z združenjem Pro Europe, pridobili pravico do izključne uporabe in nadaljnjega licenciranja pravice do uporabe znamke Zelena pika na območju svojih držav.

Zavezanci, ki svojo obveznost ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji izvajajo preko sistema družbe Slopak d.o.o., pridobijo tudi pravico do uporabe znaka.

Zelena pika izkazuje vključenost v največji evropski sistem ravnanja z odpadno embalažo, Pro Europe (Slopak v Sloveniji). Seveda pa znak Zelena pika ne izkazuje le vključenosti v omenjeni vseevropski sistem, temveč predstavlja tudi prepoznaven znak, ki potrošnikom pove, da posamezno embalažo v nadaljevanju tudi ustrezno prevzamejo in obravnavajo. Prav v tem je tudi ekonomska vrednost znaka Zelena pika, o kateri navaja Evropska komisija, da se posledično lahko odraža v ustrezni licenčnini za njeno uporabo. Znak Zelena pika se seveda lahko pojavlja poleg drugih znakov, ki označujejo vključenost v druge sisteme ravnanja z odpadno embalažo ali imajo drugo sporočilno vrednost.

Znak Zelena pika lahko uporabljajo vsa zainteresirana podjetja, tudi tista, ki niso v celoti vključena v sistem Slopak. Sistemska ureditev uporabe je enaka v vseh članicah Evropske unije, kjer na trgu nastopajo članice združenja Pro Europe. Pogodbo, ki ureja sistem prenosa pravic uporabe znaka Zelena pika na zavezance so pripravili v ugledni odvetniški družbi Linklaters, ob posvetovanju s predstavniki Evropske komisije. Podjetja, ki niso vključena v sistem družbe Slopak d.o.o. in vseeno uporabljajo znak Zelena pika na embalaži, bodo lahko na podlagi izoliranih licenc plačevala zgolj ustrezno nadomestilo (licenčnino) za uporabo znaka Zelena pika in nikakor ne bodo plačevali za storitve, ki jih opravljajo preko drugih sistemov. Opisani sistem preprečuje uveljavljanje pravic iz naslova Zelene pike na način, ki bi bil v nasprotju s pravili konkurence na trgu in obenem omogoča zakonito uporabo registrirane znamke Zelena pika vsem zainteresiranim podjetjem.

Licenčna pogodba za uporabo znamke Zelena pika

Licenčnina za uporabo znamke Zelena pika